Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.EKOFIT.PL

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Regulamin serwisu www.ekofit.pl(dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod ww. adresem (dalej jako: „Serwis”)przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”).

1.2.    Usługodawcą Serwisu jest firma EKOFIT Dariusz Bezat, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5 lok. 307, NIP: 773-171-55-79, REGON: 100229679, adres e-mail: dariusz.bezat@ekofit.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 2 listopada 2009 roku (dalej jako: „Usługodawca”).

1.3.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. àhttp://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2002-r-o-swiadczeniu-uslug-droga-elektroniczna/ ).

 

II.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 

2.1.Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na:

a)    Udostępnianiu informacji (treści, filmów, zdjęć) o szkoleniach i usługach oferowanych przez Usługodawcę

b)    Możliwości zadeklarowania przez Użytkowników chęci zakupu szkoleń i/lub usług oferowanych przez Usługodawcę w zakresie BHP, PPOŻ., Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

c)    Możliwości złożenia przez Użytkowników Serwisu zamówienia naszkolenia i/lub usługi, świadczone przez Usługodawcę, na podstawie informacji handlowejzamieszczonej w Serwisie

c)    Umożliwieniu korzystania z zasobów wewnętrznych, przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu, którzy dokonają zamówienia oferowanych produktów w Serwisie bądź skontaktują się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie

d)    Udostępnianiuinformacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności.

2.2.Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, stanowią informację handlową w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

2.3.    Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.4.Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

2.5.    Adres poczty elektronicznej podany w Serwisie dla jego Użytkowników i służący do przesyłania zapytań, wiadomości i zamówień to: biuro@ekofit.pl.

2.6.    Adres poczty elektronicznej wykorzystywany do obsługi Serwisu to: biuro@ekofit.pl.

 

III.    ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1.    Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

3.2.    Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej Usługodawcy, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy.

3.3.    Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)    Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b)    Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024.

3.4.    W przypadku, gdy Użytkownik chce się skontaktować z Usługodawcą, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, musi posiadaćaktualny adres e-mail.

3.5.    W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zamówienia szkolenia i/lub usługi przez formularz zakupowy zamieszczony w Serwisie, musi posiadać aktualny adres e-mail.

3.6.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

IV.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

4.2.    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

4.3.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody i usunięcia niewłaściwych treści.

 

V.    WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

5.1.    W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania drogą elektroniczną, zadeklarowania chęci zakupu bądź zamówienia przez formularz zakupowy szkoleń i/lub usług opisanych w Serwisie, Usługodawca zobowiązuje się do skontaktowania z Użytkownikiem w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości/zamówienia na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej.

5.2.    W przypadku wysłania przez Użytkownikawiadomości/zamówienia w sobotę, niedzielę bądź dzień świąteczny, Usługodawca ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem po upływie 24 godzin od otrzymania zamówienia, jednak najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po upływie weekendu bądź okresu świątecznego.

5.3.    Przesłanie wiadomości/zamówienia na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej nie ma skutków wiążących i nie jest tożsamy z oświadczeniem pisemnym.

5.4.    Użytkownik, nawet po dokonaniu zamówienia określonych szkoleń i/lub usług, może zrezygnować z kontynuowania transakcji po uprzednim porozumieniu z Usługodawcą.

5.5.Usługodawca może odmówić przerwania transakcji w przypadku, gdy Użytkownik kilkakrotnie składał zamówienia i rezygnował z ich realizacji.

5.6.Usługodawca, po przyjęciu zamówienia na kształcenie online i skontaktowaniu się z Użytkownikiem, zobowiązuje się do przesłania drogą pocztową bądź elektroniczną kompletu materiałów niezbędnych do odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego.

5.7.    W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia na szkolenia przeprowadzane w formie stacjonarnej i/lub usługi wymagające spotkania obydwu stron, Usługodawca w porozumieniu z Użytkownikiem ustala termin i miejsce spotkania dogodne dla obydwu stron umowy.

5.8.    Na podstawie art.27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.,konsument,który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.Należny podkreślić, że jest to  termin minimalny do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy,który nie może być ograniczony ani wyłączony.

5.9.    Użytkownik, który skorzystał z przedstawionej mu przez Usługodawcę oferty, zobowiązany jest dokonać płatności w wyznaczonych terminach:

ñ za szkolenie przeprowadzone online- po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ale przed otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

ñ za szkolenie przeprowadzone w formie stacjonarnej – przed odbyciem szkolenia, bezpośrednio po jego odbyciu lub do 7 dni od daty jego przeprowadzenia (za porozumieniem z Usługodawcą)

ñ za usługi świadczone drogą elektroniczną – przed wysłaniem sporządzonych na zamówienie dokumentów

ñ za usługi wymagające spotkania obydwu stron – przed wykonaniem usługi, bezpośrednio po jej wykonaniu bądź do 7 dni od daty jej wykonania (za porozumieniem z Usługodawcą).

 

VI.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

6.1.    Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

6.2.    Usługodawca zobowiązuje się do nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego Użytkownika, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

6.3.  Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

6.4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

6.5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

6.6.Usługodawca zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i nieetycznym.

6.7.    Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

VII.     ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

7.1.    Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

7.2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

 

VIII.    REKLAMACJE

8.1.    Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@ekofit.pl

8.2.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać:oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

8.3.    Zgodnie z art.561 k.c. stanowi, iż “Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany  usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione”

8.4.    W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

IX.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.    Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

9.2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9.3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

9.4.    Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

X.      OCHRONA DANYCH

10.1.    Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.

10.2   Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

10.3   Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie, w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

XI.      SPOSOBY PŁATNOŚCI

11.1   Akceptujemy płatności przelewem – Zapłaty dokonujesz przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe

11.2   Płatności online z PayU – Zapłaty dokonujesz za pomocą serwisu PayU przed rozpoczęciem realizacji zamówienia

11.3   Płatności Blik

 Polityka Prywatności EKOFIT