Pomiary mikroklimatu

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

interlis_logo
temp-ikon

Pomiary mikroklimatu

Przeprowadzane z wyjątkową dokładnością pomiary mikroklimatu to badania skupione na ogólnej ocenie warunków środowiskowych, panujących w danym zakładzie pracy bądź też związanych z konkretnym stanowiskiem. Należy pamiętać, że na ogólny komfort pracownika wpływ mają takie czynniki, jak:

 • temperatura panująca w pomieszczeniu (zarówno temperatura powietrza, jak i temperatura promieniowania urządzeń i maszyn znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu pracownika);
 • stopień wilgotności oraz efektywność cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu;
 • zapachy towarzyszące poszczególnym procesom i czynnościom;
 • stopień zapylenia;
 • natężenie hałasu;
 • dopasowane oświetlenie.

Pomiary mikroklimatu, które przeprowadzamy przy współpracy z Grupą Interlis, służą jednak przede wszystkim ocenie komfortu cieplnego pracownika. Ich celowość skupia się na badaniu wszystkich aspektów związanych z temperaturą, przepływem powietrza oraz stopniem wilgotności.

Warto zapoznać się również z https://www.ekofit.pl/laboratorium/wydatek-energetyczny/

Stanowisko pracy – pomiar mikroklimatu

Nieprawidłowy mikroklimat środowiska pracy może być przyczyną nie tylko złego samopoczucia pracowników, ale również chorób, schorzeń oraz dłużej niedyspozycyjności. Obowiązkiem pracodawcy jest więc dołożenie wszelkich starań, by otoczenie sprzyjało utrzymaniu efektywności działań, jak również pozostawało w pełni bezpieczne dla zdrowia i życia pracowników. Wszystkie audyty przeprowadzamy przy współudziale specjalistów z Grupy Interlis, która jest właścicielem certyfikowanego Laboratorium Badań Środowiska Pracy w Tomaszowie. Badania te skupiają się na charakterystyce trzech głównych typów mikroklimatu: zimnego, umiarkowanego oraz gorącego. Pierwszy z wymienionych wiąże się z zagrożeniem ogólnego wychłodzenia organizmu (a nawet hipotermii), jak również znacznego ochłodzenia kończyn, które w konsekwencji może doprowadzić do odmrożeń. Drugi – umiarkowany – to zagrożenie odczuwania dyskomfortu lokalnego, będącego bardzo często rezultatem przeciągów bądź też dużej amplitudy temperatur w danym pomieszczeniu. Natomiast trzeci, związany z mikroklimatem gorącym, to konieczność sprostania takim zagrożeniom jak: hipertermia (przegrzanie organizmu), odwodnienie organizmu, oparzenia.

Celem przeprowadzenia pomiarów mikroklimatu jest wykrycie potencjalnych źródeł wyżej wymienionych zagrożeń, jak również przygotowanie raportu uwzględniającego procedury optymalizacyjne, zarówno w zakresie organizacji stanowisk pracy, jak i samej obsługi maszyn.

Przebieg badania – pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy

Wykonywane przez naszych ekspertów pomiary mikroklimatu przebiegają w trzech etapach, dzięki czemu jesteśmy w stanie działać w całkowitej zgodności z normą GR-INT/PB-01. Nasze działania będą przebiegały w następujących fazach:

 • faza I – Wiąże się z ogólna oceną mikroklimatu. Przeprowadzane są zarówno konsultacje z pracownikami, jak również badane są ogólne warunki termiczne panujące w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy.
 • faza II – Kolejny etap pozwoli ocenić efektywność wydatku energetycznego, który uzależniony jest m.in. od warunków otoczenia oraz charakteru pracy. Badamy również dostosowanie odzieży ochronnej do konkretnego typu mikroklimatu. Oszacowana zostaje wartość wskaźnika WBGT.
 • faza III – Na podstawie danych uzyskanych w fazie II badania, dokonujemy porównania uzyskanych wartości z tymi, które określają dopuszczalną normę. Przygotowujemy także raport końcowy, który prezentuje zestawienie wszystkich pomiarów oraz wskazówki związane z koniecznością wprowadzenia poszczególnych środków ochronnych.

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

  Renata Bezat

  Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

  tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

  email: pracowniatomaszow@interlis.pl