Wydatek energetyczny

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Grupa interlis
Wydatek energetyczny

Wydatek energetyczny

Stopień uciążliwości podczas wykonywania pracy fizycznej zależy nie tylko od intensywności pracy i czasu jej trwania, lecz również od zewnętrznych czynników klimatycznych (pomiary mikroklimatu na stanowisku pracy) oraz pozycji ciała. Nadmierne obciążenie człowieka wysiłkiem fizycznym prowadzi nie tylko do zmęczenia, ale przyczynia się do powstawania urazów i dolegliwości układu mięśniowo- szkieletowego.

Wydatek energetyczny na stanowisku pracy – dlaczego jest to ważne badanie?

 Zachodzące w organizmie zmiany fizjologiczne obejmują:

  • zmiany produkcji energii metabolicznej;
  • zmiany zużycia tlenu;
  • zmiany wentylacji płuc;
  • zmiany częstości skurczów serca;
  • zmiany temperatury wewnętrznej ciała.

Wielkość tych zmian zależy od ciężkości pracy.

Mierząc, więc poziom wentylacji płuc czy częstość skurczów serca możemy określić poziom ciężkości na stanowisku pracy. Wydatek energetyczny będzie inny dla magazyniera, pracownika budowlanego, czy pracownika biurowego.

Wielkość zmian fizjologicznych wywołanych pracą przedstawia tabelka poniżej.

 
Ciężkość pracy Wydatek energetyczny brutto(J) Zużycie tlenu(l/min) Wentylacja płuc (l/min) Częstość skurczów serca (sk./min) Temperatura wewnętrzna (°C)
Bardzo lekka 174 0,5 10 75 37,0
Lekka 174-348 0,5-1,0 10-20 75-100 37,0-37,5
Średnio lekka 48-523 1,0-1,5 20-30 100-125 37,5-38,0
Bardzo ciężka 647-870 2,0-2,5 50-65 150-175 38,5-39,0
Krańcowo ciężka > 870 > 2,5 > 65 > 175 > 39,0

Metodologia pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku pracy

Wydatek energetyczny jest to wielkość energii wyprodukowanej przez organizm podczas pracy fizycznej i jest ona miarą ciężkości pracy. Energia ta zamieniana jest na pracę mechaniczną oraz ciepło.W warunkach terenowych tempo metabolizmu można ocenić dwiema metodami:

  • wentylacji płuc;
  • chronometrażową – tabelaryczną.

W celu oceny wydatku energetycznego należy określić szczegółowo chronometraż pracy pracownika, czas wykonywania poszczególnych czynności zawodowych. Dla każdej czynności zawodowej należy przeprowadzić pomiar wentylacji płuc (minimum trzy pomiary, każdy pomiar powinien trwać od 3 do 5 min).

Warto zapoznać się z całą ofertą naszego laboratorium.

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl