Pomiar hałasu

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

interlis_logo
halas-ikon

Badanie hałasu

Hałas w miejscu pracy silnie oddziałuje na organizm wszystkich pracowników – może powodować złe samopoczucie i długoterminowo uszkodzić słuch. Dlatego tak ważne jest badanie poziomu hałasu w środowisku pracy. Korzystając z naszych usług, otrzymasz rzetelną ocenę natężenia dźwięku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Przeprowadzane przez jednostki do tego upoważnione pomiary hałasu na stanowisku pracy muszą uwzględniać dwa typy badania dźwięku. Jest to pomiar głośności związany z:

  • intensywnością pracy maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie danego obiektu lub zakładu pracy (pomiar natężenia dźwięku),
  • ogólnym natężeniem dźwięku na poszczególnych stanowiskach pracy (badanie ma charakter miejscowy).

Cel przeprowadzenia analizy stanowi również kryterium dla doboru metodologii badania, a tym samym – sposobu jego przeprowadzenia.

Badanie poziomu hałasu

Jako firma specjalizująca się od wielu lat w ocenie warunków pracy oraz ryzyka zawodowego w różnych środowiskach, jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółowe audyty, w pełni zgodne z treścią rozporządzeń i obowiązujących dyrektyw, które służyć będą ocenie:

  • ogólnej środowiska pracy, zgodnej z wymogami określonymi treścią dyrektywy 2000/14/WE;
  • intensywności dźwięku towarzyszącego pracy maszyn – zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE;
  • natężenia dźwięku na konkretnym stanowisku pracy, z uwzględnieniem zmiany jego intensywności na poszczególnych etapach i w trakcie wykonywanych przez pracownika czynności.

Pomiary hałasu na stanowisku pracy

W oparciu o trzy, podstawowe normy, tj. PN-N-01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011 oraz PN-ISO 1996-1:2006, a także przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych, jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo szczegółowe analizy pomiaru hałasu, przynoszące konkretne wyniki i pozwalające określić stopień zagrożenia. Dzięki takiemu zapleczu, współpracy z Grupą Interlis oraz dokładnie przygotowanej procedurze pomiaru hałasu, możemy również podjąć się identyfikacji źródeł dźwięku w obrębie danego zakładu pracy. Tego typu diagnoza pozwoli wdrożyć procedury służące znacznej optymalizacji hałasu, a tym samym – ulepszeniu warunków środowiskowych panujących w danym zakładzie. Ponadto – współpracując z nami, możesz skorzystać ze wsparcia w postaci asysty, która w trakcie wprowadzania optymalizacji okaże się niezbędna i pozwoli na bieżąco przeprowadzać pomiary hałasu oraz ocenić skuteczność podejmowanych działań.

Dlaczego pomiar hałasu jest ważny

Ocena warunków pracy uwzględniająca pomiary hałasu pozwoli pracodawcy na wdrożenie niezbędnych środków ochronnych oraz zoptymalizowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby pozostawały one w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami. Należy również pamiętać o dyrektywach Unii Europejskiej, która bardzo precyzyjnie określiła normy związane z natężeniem dźwięku na stanowiskach pracy – kryterium to dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z unijnego wsparcia na różnych etapach rozwoju firmy (zobligowani są oni do przestrzegania określonych standardów). Nie ulega również wątpliwości fakt, iż stworzenie warunków komfortowych oznacza zarówno lepsze samopoczucie, jak i większą dyspozycyjność pracownika do pracy aktywnej, wydajnej oraz cechującej się wysoka jakością.

Korzystając z naszej pomocy bedziesz mieć pewność, że pomiar hałasu, wykonywany przy współpracy z ekspertami z Grupy Interlis, odbędzie się zgodnie z obowiązującymi normami oraz dostarczy Ci rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym wyników.

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary hałasu środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy. Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl