Pomiar hałasu

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Grupa interlis
Pomiar hałasu na stanowisku pracy

Badanie hałasu

Hałas w miejscu pracy silnie oddziałuje na organizm wszystkich pracowników – może powodować złe samopoczucie i długoterminowo uszkodzić słuch. Dlatego tak ważny jest pomiar hałasu w środowisku pracy. Korzystając z naszych usług, otrzymasz rzetelną ocenę natężenia dźwięku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Przeprowadzane przez jednostki do tego upoważnione pomiary hałasu na stanowisku pracy muszą uwzględniać dwa typy badania dźwięku. Jest to pomiar głośności związany z:

  • intensywnością pracy maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie danego obiektu lub zakładu pracy (pomiar natężenia dźwięku),
  • ogólnym natężeniem dźwięku na poszczególnych stanowiskach pracy (badanie ma charakter miejscowy).

Cel przeprowadzenia analizy stanowi również kryterium dla doboru metodologii badania, a tym samym – sposobu jego przeprowadzenia.

Pomiar hałasu w środowisku pracy

Jako firma specjalizująca się od wielu lat w ocenie warunków pracy oraz ryzyka zawodowego w różnych środowiskach, jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółowe audyty, w pełni zgodne z treścią rozporządzeń i obowiązujących dyrektyw, które służyć będą ocenie:

  • ogólnej środowiska pracy, zgodnej z wymogami określonymi treścią dyrektywy 2000/14/WE;
  • intensywności dźwięku towarzyszącego pracy maszyn – zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE;
  • natężenia dźwięku na konkretnym stanowisku pracy, z uwzględnieniem zmiany jego intensywności na poszczególnych etapach i w trakcie wykonywanych przez pracownika czynności.

Pomiary hałasu na stanowisku pracy

W oparciu o trzy, podstawowe normy, tj. PN-N-01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011 oraz PN-ISO 1996-1:2006, a także przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych, jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo szczegółowe analizy pomiaru hałasu, przynoszące konkretne wyniki i pozwalające określić stopień zagrożenia. Dzięki takiemu zapleczu, współpracy z laboratorium – Grupą Interlis oraz dokładnie przygotowanej procedurze pomiaru hałasu, możemy również podjąć się identyfikacji źródeł dźwięku w obrębie danego zakładu pracy. Tego typu diagnoza pozwoli wdrożyć procedury służące znacznej optymalizacji hałasu, a tym samym – ulepszeniu warunków środowiskowych panujących w danym zakładzie. Ponadto – współpracując z nami, możesz skorzystać ze wsparcia w postaci asysty, która w trakcie wprowadzania optymalizacji okaże się niezbędna i pozwoli na bieżąco przeprowadzać pomiary hałasu oraz ocenić skuteczność podejmowanych działań.

Dlaczego pomiar hałasu w pracy jest ważny

Ocena warunków pracy uwzględniająca pomiary hałasu pozwoli pracodawcy na wdrożenie niezbędnych środków ochronnych oraz zoptymalizowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby pozostawały one w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami. Należy również pamiętać o dyrektywach Unii Europejskiej, która bardzo precyzyjnie określiła normy związane z natężeniem dźwięku na stanowiskach pracy – kryterium to dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z unijnego wsparcia na różnych etapach rozwoju firmy (zobligowani są oni do przestrzegania określonych standardów). Nie ulega również wątpliwości fakt, iż stworzenie warunków komfortowych oznacza zarówno lepsze samopoczucie, jak i większą dyspozycyjność pracownika do pracy aktywnej, wydajnej oraz cechującej się wysoka jakością.

Korzystając z naszej pomocy bedziesz mieć pewność, że pomiar hałasu, wykonywany przy współpracy z ekspertami z Grupy Interlis, odbędzie się zgodnie z obowiązującymi normami oraz dostarczy Ci rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym wyników. Sprawdź również: pomiary drgań mechanicznych na stanowisku pracy

Pomiar hałasu – ocena warunków w miejscu pracy

Badanie poziomu hałasu na stanowisku pracy jest szczególnie istotne dla osób wykonujących swoje obowiązki w pobliżu różnego rodzaju maszyn oraz urządzeń. Zbyt duże natężenie hałasu negatywnie oddziałuje na zdrowie i samopoczucie pracowników. Właśnie dlatego tak ważne jest rzetelne wykonanie pomiaru hałasu. Jako specjaliści w zakresie oceny warunków pracy możemy zagwarantować fachową i szczegółową analizę pomiaru natężenia hałasu w przedsiębiorstwach różnych branż. Taka kompleksowa usługa pozwoli na wdrożenie działań mających na celu poprawę warunków pracy. Zapraszamy do współpracy!

Hałas w środowisku – pomiary zgodne z normami i przepisami prawa

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary hałasu środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy. Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl