Pomiar hałasu

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Grupa interlis
Pomiar hałasu na stanowisku pracy

Badanie hałasu

Definicja hałasu

Hałas to niepożądany, uciążliwy dźwięk, który w zależności od natężenia oraz rodzaju może być szkodliwy. W skrajnych przypadkach prowadzi do uszkodzenia lub nawet utraty słuchu, jednak wpływa także na osłabienie precyzji ruchów i wydolności psychicznej pracowników, a tym samym na zmniejszenie efektywności zakładu pracy. Dopuszczalny hałas na stanowisku pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. o czynnikach szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rodzaje hałasu

Ze względu na źródło pochodzenia wyróżnia się kilka rodzajów hałasu:

 • przemysłowy,
 • komunikacyjny,
 • komunalny,
 • domowy,
 • występujący w środowisku pracy.

Hałasowi mogą towarzyszyć dodatkowe drgania fal mechanicznych: infradźwięki (istotnie wpływające funkcjonowanie narządów wewnętrznych człowieka) oraz ultradźwięki (wprawiające w wibracje przedmioty, których dotyka człowiek).

Ze względu na zmienność natężenia w czasie w środowisku pracy wyróżnia się 3 rodzaje hałasu:

 • ustalony (zmienność nieprzekraczająca 5 dB),
 • nieustalony (zmienność przekraczająca 5 dB),
 • impulsowy (pojedyncze zdarzenia dźwiękowe lub ich ciągi, które trwają poniżej 1 sekundy).

Ze względu natomiast na zakres częstotliwości wyróżniamy kolejne 3 rodzaje hałasu:

 • infradźwiękowy (od 1 do 20 Hz),
 • słyszalny (od 16 do 16 000 Hz),
 • ultradźwiękowy (od 10 do 40 kHz).

W jakich warunkach należy wykonywać pomiar hałasu?

Ponieważ w przypadku pomiaru hałasu w środowisku pracy kluczowa jest precyzja uzyskanego wyniku, badanie przeprowadzić może wyłącznie akredytowane laboratorium. Pomiary wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 9612:2009, która szczegółowo opisuje wytyczne. Ze względu na warunki analizy zastosować można jedną z poniższych strategii:

 • pomiar hałasu z podziałem na czynności,
 • pomiar całodzienny wśród grupy pracowników,
 • pomiar hałasu całodzienny na stanowisku pracy.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy obejmującej pomiar hałasu w środowisku pracy.

Hałas w miejscu pracy silnie oddziałuje na organizm wszystkich pracowników – może powodować złe samopoczucie i długoterminowo uszkodzić słuch. Dlatego tak ważny jest pomiar hałasu w środowisku pracy. Korzystając z naszych usług, otrzymasz rzetelną ocenę natężenia dźwięku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Przeprowadzane przez jednostki do tego upoważnione pomiary hałasu na stanowisku pracy muszą uwzględniać dwa typy badania dźwięku. Jest to pomiar głośności związany z:

 • intensywnością pracy maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie danego obiektu lub zakładu pracy (pomiar natężenia dźwięku),
 • ogólnym natężeniem dźwięku na poszczególnych stanowiskach pracy (badanie ma charakter miejscowy).

Cel przeprowadzenia analizy stanowi również kryterium dla doboru metodologii badania, a tym samym – sposobu jego przeprowadzenia.

Pomiar hałasu w środowisku pracy

Jako firma specjalizująca się od wielu lat w ocenie warunków pracy oraz ryzyka zawodowego w różnych środowiskach, jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółowe audyty, w pełni zgodne z treścią rozporządzeń i obowiązujących dyrektyw, które służyć będą ocenie:

 • ogólnej środowiska pracy, zgodnej z wymogami określonymi treścią dyrektywy 2000/14/WE;
 • intensywności dźwięku towarzyszącego pracy maszyn – zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE;
 • natężenia dźwięku na konkretnym stanowisku pracy, z uwzględnieniem zmiany jego intensywności na poszczególnych etapach i w trakcie wykonywanych przez pracownika czynności.

Pomiary hałasu na stanowisku pracy

W oparciu o trzy, podstawowe normy, tj. PN-N-01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011 oraz PN-ISO 1996-1:2006, a także przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych, jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo szczegółowe analizy pomiaru hałasu, przynoszące konkretne wyniki i pozwalające określić stopień zagrożenia. Dzięki takiemu zapleczu, współpracy z laboratorium – Grupą Interlis oraz dokładnie przygotowanej procedurze pomiaru hałasu, możemy również podjąć się identyfikacji źródeł dźwięku w obrębie danego zakładu pracy. Tego typu diagnoza pozwoli wdrożyć procedury służące znacznej optymalizacji hałasu, a tym samym – ulepszeniu warunków środowiskowych panujących w danym zakładzie. Ponadto – współpracując z nami, możesz skorzystać ze wsparcia w postaci asysty, która w trakcie wprowadzania optymalizacji okaże się niezbędna i pozwoli na bieżąco przeprowadzać pomiary hałasu oraz ocenić skuteczność podejmowanych działań.

Dlaczego pomiar hałasu w pracy jest ważny

Ocena warunków pracy uwzględniająca pomiary hałasu pozwoli pracodawcy na wdrożenie niezbędnych środków ochronnych oraz zoptymalizowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby pozostawały one w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami. Należy również pamiętać o dyrektywach Unii Europejskiej, która bardzo precyzyjnie określiła normy związane z natężeniem dźwięku na stanowiskach pracy – kryterium to dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z unijnego wsparcia na różnych etapach rozwoju firmy (zobligowani są oni do przestrzegania określonych standardów). Nie ulega również wątpliwości fakt, iż stworzenie warunków komfortowych oznacza zarówno lepsze samopoczucie, jak i większą dyspozycyjność pracownika do pracy aktywnej, wydajnej oraz cechującej się wysoka jakością.

Korzystając z naszej pomocy bedziesz mieć pewność, że pomiar hałasu, wykonywany przy współpracy z ekspertami z Grupy Interlis, odbędzie się zgodnie z obowiązującymi normami oraz dostarczy Ci rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym wyników. Sprawdź również: pomiary drgań mechanicznych na stanowisku pracy

Pomiar hałasu – ocena warunków w miejscu pracy

Badanie poziomu hałasu na stanowisku pracy jest szczególnie istotne dla osób wykonujących swoje obowiązki w pobliżu różnego rodzaju maszyn oraz urządzeń. Zbyt duże natężenie hałasu negatywnie oddziałuje na zdrowie i samopoczucie pracowników. Właśnie dlatego tak ważne jest rzetelne wykonanie pomiaru hałasu. Jako specjaliści w zakresie oceny warunków pracy możemy zagwarantować fachową i szczegółową analizę pomiaru natężenia hałasu w przedsiębiorstwach różnych branż. Taka kompleksowa usługa pozwoli na wdrożenie działań mających na celu poprawę warunków pracy. Zapraszamy do współpracy!

Hałas w środowisku – pomiary zgodne z normami i przepisami prawa

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary hałasu środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy. Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl