Pomiary drgań mechanicznych – stanowisko pracy

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

interlis_logo
drgania-ikon

Pomiary drgań mechanicznych - stanowisko pracy

Jednym z najczęściej pojawiających się czynników fizycznych, oddziałujących i mających wpływ na warunki pracy, są występujące drgania mechaniczne. By jednak pomiary drgań mechanicznych przyniosły wymierne wyniki, dające możliwość dostosowania panujących warunków do obowiązujących standardów BHP, należy je przeprowadzić zgodnie z aktualną procedurą, która określona została normą PN-EN ISO 5349-1:2004.

Pomiary drgań mechanicznych na stanowiskach pracy i wyznaczanie ekspozycji na drgania

Pomiaru dokonuje się, stosując odpowiednie mierniki (np. wibrometry). W zależności od rodzaju pracy bada się poziom drgań mechanicznych oddziałujących na kończyny górne lub dolne. Ekspozycja pracownika na drgania to zwykle równoważna dla 8 godzin suma wektorowa skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań.

W trakcie przeprowadzanej analizy należy uwzględnić zróżnicowaną intensywność występowania określonego czynnika fizycznego. Na różnych etapach wykonywanych przez siebie czynności pracownik może mieć styczność z drganiem mechanicznym o dużej lub wręcz przeciwnie – niemal niedostrzegalne i nieodczuwalnej intensywności. Dlatego też dokonywane przez ekspertów badania powinny obejmować wszystkie etapy, procedury i czynności, w trakcie wykonywania których mogą występować drgania. Stopień intensywności oddziaływania czynnika szkodliwego szacuje się dopiero w oparciu o tak szczegółową analizę oraz oddzielnie dla każdego, poddanego badaniu etapu. Istotnym elementem uczestniczącym i mającym wpływ na ostateczny wynik analizy ma również czas narażenia na drgania mechaniczne, przy jednoczesnym uwzględnieniu standardowego, ośmiogodzinowego trybu pracy.

W przypadkach ekstremalnych, którymi bardzo często są czynności trwające krótko, ale narażone na bardzo intensywne oddziaływanie drgań mechanicznych, wyznacznikiem poprawności oraz kryterium określającym konieczność wykorzystania dodatkowych środków ochronnych jest tzw. wartość skuteczna przyspieszeń drgań. Obok sumy wektorowej (równoważnej dla 8 godzin pracy) skutecznych i ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań jest wartością, która stanowi podstawę dalszej analizy ryzyka oraz stopnia zagrożenia w danym środowisku pracy.

Obok drgań warto zwrócić uwagę również na natężenie hałasu na stanowisku pracy.

Ocena narażenia – pomiary drgań mechanicznych

Ocena narażenia polega na wyznaczeniu dopuszczalnych wartości charakteryzujących to narażenie. Następnie należy porównać wartości dopuszczalne z faktycznymi wartościami drgania na danym stanowisku pracy. Na podstawie wyników ocenia się narażenie związane z drganiami podczas wykonywania pracy.

Współpracując z Laboratorium Badań Środowiska Pracy w Tomaszowie prowadzonym przez Grupę Interlis Sp. z o.o. przeprowadzamy pomiary drgań mechanicznych, które odbywają się w warunkach normalnych dla danego środowiska pracy. Dzięki temu mamy pewność, że ostateczne wartości przeprowadzonych analiz nie zostają zafałszowane i prezentują rzeczywistą intensywność wpływu określonych czynników. Pragniemy również zapewnić, że realizowane przez nas audyty (przy współpracy ze specjalistami z Grupy Interlis) uwzględniają specyfikę występowania drgań, a tym samym skupiają się na szczegółowej analizie:

  • drgań ogólnych, czyli tych, które oddziałują na cały organizm człowieka;
  • drgań miejscowych, związanych najczęściej z ręczną obsługą maszyny lub narzędzia i skupionych przede wszystkim na kończynach górnych.

Procedura przeprowadzanych przez nas działań jest całkowicie zgodna z obowiązującymi normami, czyli: PN-EN ISO 5349 i PN-EN 14253. Daje nam to pewność prawidłowości wszelkich badań oraz rzetelności uzyskanych wyników. Każdy pomiar finalizowany jest przez specjalistów sporządzeniem szczegółowego raportu uwzględniającego zarówno opis przeprowadzonych działań, wartości uzyskanych wyników, ich zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy (przy jednoczesnym uwzględnieniu stosowanych przez pracodawcę środków ochronnych) oraz wystąpienia wszelkich nieprawidłowości, czyli bezpośrednich dla zdrowia i życia pracowników zagrożeń.

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

    Renata Bezat

    Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

    tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

    email: pracowniatomaszow@interlis.pl