Pomiary drgań mechanicznych – stanowisko pracy

Akredytowane Laboratorium Środowiska Pracy “Grupa INTERLIS”
Pracownia Terenowa w Tomaszowie Maz.

email: pracowniatomaszow@interlis.pl
tel: 44 307 03 91 kom: 696 496 378

Grupa interlis
Pomiar drgań mechanicznych

Pomiary drgań mechanicznych - stanowisko pracy

Pomiary drgań mechanicznych

Masz firmę, w której występują czynniki szkodliwe? Chcesz zapewnić swoim pracownikom bezpieczne oraz właściwą higienę pracy? Skorzystaj z pomocy specjalistów od odpowiednich pomiarów! Jednym z najczęściej pojawiających się czynników fizycznych, oddziałujących i mających wpływ na warunki pracy, są występujące drgania mechaniczne. Są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ dłuższe narażenie na ich oddziaływanie bez stosowania odpowiednich środków ochronnych może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi.

Profesjonalne pomiary drgań mechanicznych w Twojej firmie!

Pomiarów na stanowiskach pracy dokonuje się poprzez stosowanie odpowiednich mierników, np. wibrometrów. By jednak analiza tego typu zjawisk przyniosły wymierne wyniki, dające możliwość dostosowania do obowiązujących standardów BHP w firmie, należy je przeprowadzić zgodnie z aktualną procedurą, określoną normą PN-EN ISO 5349-1:2004. W zależności od rodzaju pracy przeprowadza się pomiar poziomu drgań mechanicznych oddziałujących na kończyny górne lub dolne. Ekspozycja pracownika na wstrząsy to zwykle równoważna dla 8 godzin suma wektorowa skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań.

Właściwe przeprowadzenie pomiarów drgań mechanicznych

W trakcie przeprowadzanej analizy należy uwzględnić zróżnicowaną intensywność występowania określonego czynnika fizycznego. Na różnych etapach wykonywanych działań pracownik może mieć styczność z drganiem mechanicznym o dużej lub wręcz przeciwnie – niemal niedostrzegalnej i nieodczuwalnej intensywności. Dlatego też wykonywane przez ekspertów pomiary powinny obejmować wszystkie etapy, procedury oraz czynności, w których trakcie mogą występować drgania. Stopień intensywności oddziaływania czynnika szkodliwego szacuje się dopiero w oparciu o tak szczegółową analizę oraz oddzielnie dla każdego etapu. Istotnym elementem uczestniczącym i mającym wpływ na ostateczny wynik pomiaru ma również czas narażenia na drgania mechaniczne, przy jednoczesnym uwzględnieniu standardowego, ośmiogodzinnego trybu pracy.

Analiza przypadków ekstremalnych

W sytuacjach ekstremalnych, którymi bardzo często są czynności trwające krótko, ale narażone na bardzo intensywne oddziaływanie drgań mechanicznych, kryterium określającym konieczność wykorzystania dodatkowych środków ochronnych jest tzw. wartość skuteczna przyspieszeń drgań. Obok sumy wektorowej (równoważnej dla 8 godzin pracy) skutecznych i ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań jest wartością, która stanowi podstawę dalszej analizy ryzyka oraz stopnia zagrożenia w danym środowisku pracy.

Ocena narażenia – pomiary drgań mechanicznych

Ocena narażenia polega na wyznaczeniu odpowiednich dopuszczalnych wartości. Następnie należy porównać dopuszczalne normy z faktycznym poziomem drgań na danym stanowisku pracy. Na podstawie wyników ocenia się narażenie związane z drganiami podczas wykonywania pracy. Współpracując z Laboratorium Badań Środowiska Pracy w Tomaszowie prowadzonym przez Grupę Interlis Sp. z o.o., przeprowadzamy pomiary drgań mechanicznych, które odbywają się w warunkach normalnych dla danego środowiska pracy. Dzięki temu mamy pewność, że ostateczne wartości przeprowadzonych analiz nie zostają zafałszowane i prezentują rzeczywistą intensywność wpływu określonych czynników. Pragniemy również zapewnić, że realizowane przez nas audyty BHP w firmie (przy współpracy ze specjalistami z Grupy Interlis) uwzględniają specyfikę występowania drgań, a tym samym skupiają się na szczegółowej analizie:

  • drgań ogólnych, czyli tych, które oddziałują na cały organizm człowieka,
  • drgań miejscowych, związanych najczęściej z ręczną obsługą maszyny lub narzędzia i skupionych przede wszystkim na kończynach górnych.

Eksperckie pomiary w środowisku pracy

Procedura przeprowadzanych przez nas działań jest całkowicie zgodna z obowiązującymi normami, czyli: PN-EN ISO 5349 i PN-EN 14253. Daje nam to pewność prawidłowości wszelkich badań oraz rzetelności uzyskanych wyników. Każdy pomiar drgań mechanicznych jest finalizowany przez specjalistów sporządzeniem szczegółowego raportu uwzględniającego zarówno opis przeprowadzonych działań, wartości uzyskanych wyników, ich zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy (przy jednoczesnym uwzględnieniu stosowanych przez pracodawcę środków ochronnych) oraz wystąpienia wszelkich nieprawidłowości, czyli bezpośrednich dla zdrowia i życia pracowników zagrożeń.

Pomiary drgań mechanicznych i nie tylko

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania tego typu analiz w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy. Wyniki badań są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

La­bo­ra­to­rium Śro­do­wi­ska Pra­cy przeprowadza pomiary środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Renata Bezat

Pracownik laboratorium – Przedstawiciel regionalny

tel. 44 307 03 91, kom. 696 496 378

email: pracowniatomaszow@interlis.pl