Cennik

  RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG CENA FORMA SZKOLENIA
 Szkolenia BHP zwolnione z podatku VAT
Dla Pracodawców
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 97,00 / 150,00  online/stacjonarne
Dla pracodawców pełniących zadania służby BHP 970,00  online/stacjonarne
Dla Pracowników
W przypadku zatrudnienia nowego pracownika (szkolenie wstępne) 50,00 stacjonarne
W przypadku pracowników już zatrudnionych (szkolenie okresowe)
Dla osób kierujących pracownikami 97,00 / 150,00  online/stacjonarne
Dla stanowisk robotniczych 50,00  stacjonarne
Dla stanowisk administracyjno – biurowych i innych, których charakter
pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,uciążliwe lub niebezpieczne
35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla stanowisk  inżynieryjno – technicznych 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących
zadania tej służby
350,00  online/stacjonarne
Dla nauczycieli 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla pracowników służby zdrowia 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla przedstawicieli handlowych 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
 PPOŻ 150,00  online/stacjonarne
 Pierwsza pomoc przedmedyczna 150,00  stacjonarne
 Szkolenia PPOŻ i inne  zwolnione z podatku VAT
Dla konserwatorów gaśnic 850,00  stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych 850,00  stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów wewnętrznych 850,00  stacjonarne
Ochrona przeciwpożarowa 150,00  stacjonarne
 Laboratorium  cena netto ( 23% Vat )
Hałas na stanowiskach pracy 80,00 PN-N01307:1994
PN-ISO 9612:2004
Natężenie oświetlenia elektrycznego 25,00 GR-INT/PB-05 wyd. 1 z 02.03.2009 r.
Czynniki pyłowe: pył całkowity i respirabilny (przemysłowe) 250,00 – cena wraz
z oznaczeniem wolnej
krystalicznej krzemionki
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
PN-91/Z-04030/05 bez pkt. 7a
PN-91/Z-04030/06 bez pkt. 7a
Pyły drewna 120,00 PN-91/Z-04030/05 bez okt. 7a
Drgania mechaniczne ogólne, miejscowe 190,00 PN-EN ISO 5349-2:2004
PN-EN ISO 5349-1:2004
GR-INT/PB-03 wyd. 1 z 15.12.2008 r.
Mikroklimat na stanowiskach pracy (umiarkowany, zimny, gorący) 200,00 GR-INT/PB-02 wyd. 1 z 04.08.2008 r.
PN-EN 27243:2005
GR-INT/PB-03 wyd. 1 z 15.12.2008 r.
Gazy: CO, NO, NO2 150,00 – za trzy gazy
(pomiar nieakredytowany)
GR-INT/PB-07
Metale (np. żelazo, mangan, miedź) 150,00 – za 1 metal
Substancje chemiczne oznaczane techniką chromatografii gazowej od 350,00 – cena
ustalana indywidualnie
w zależności od rodzaju
czynnika chemicznego
GR-INT/PB-04 wydanie 1 z dnia
06.01.2009 r.
Aceton,Butan 2-on, Benzen, Etylobenzen, Ksylen, Styren, Octan etylu, Tetrachloroeten ,Trimetylobenzen, Octan butylu,Dichlorometan, Heksan, Pentan,Nafta, Amoniak,Toluen 500,00 GR-INT/PB-04 wydanie 1 z dnia
06.01.2009 r.
Skuteczność wentylacji 50,00 – za punkt pomiarowy PN-EN 12599:2002
Wydatek energetyczny 600,00 GR-INT/PB-06
Hałas w środowisku ogólnym (od urządzeń i instalacji) od 1500,00 PN-ISO 1996-1:2006
Pola elektromagnetyczne od 350,00 PN-T-06580-3:2002
 Usługi  cena netto ( 23% Vat )
Obsługa firm, zewnętrzna służba BHP do uzgodnienia
Dokumentacja powypadkowa 550,00
Oceny ryzyka zawodowego 650,00
Instrukcje
Stanowiskowe 30,00
BHP obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi 30,00
Audyt BHP 100,00
Plan BIOZ
Indywidualne tworzenie planu BIOZ od 550,00
Edytowalny plan BIOZ na CD 97,00
 PPOŻ
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 1500,00
Przegląd i naprawa gaśnic 5,00-40,00
Przegląd hydrantów zewnętrznych 80,00
Przegląd hydrantów wewnętrznych 60,00
Ocena zagrożenia wybuchem 5000,00