Cennik

  RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG CENA FORMA SZKOLENIA
 Szkolenia BHP zwolnione z podatku VAT
Dla Pracodawców
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 97,00 / 150,00  online/stacjonarne
Dla pracodawców pełniących zadania służby BHP 1290,00  online/stacjonarne
Dla Pracowników
W przypadku zatrudnienia nowego pracownika (szkolenie wstępne) 50,00 stacjonarne
W przypadku pracowników już zatrudnionych (szkolenie okresowe)
Dla osób kierujących pracownikami 97,00 / 150,00  online/stacjonarne
Dla stanowisk robotniczych 50,00  stacjonarne
Dla stanowisk administracyjno – biurowych i innych, których charakter
pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,uciążliwe lub niebezpieczne
35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla stanowisk  inżynieryjno – technicznych 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących
zadania tej służby
350,00  online/stacjonarne
Dla nauczycieli 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla pracowników służby zdrowia 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
Dla przedstawicieli handlowych 35,00 / 50,00  online/stacjonarne
 PPOŻ 150,00  online/stacjonarne
 Pierwsza pomoc przedmedyczna 150,00  stacjonarne
 Szkolenia PPOŻ i inne  zwolnione z podatku VAT
Kurs konserwatorów klap dymowych 900,00 stacjonarne
Kurs konserwatorów drzwi przeciwpożarowych 900,00 stacjonarne
Dla konserwatorów gaśnic 850,00  stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych 850,00  stacjonarne
Dla konserwatorów hydrantów wewnętrznych 850,00  stacjonarne
Ochrona przeciwpożarowa 150,00  stacjonarne
 Laboratorium  cena netto ( 23% Vat )
Hałas na stanowiskach pracy 80,00 PN-N01307:1994
PN-ISO 9612:2004
Natężenie oświetlenia elektrycznego 25,00 GR-INT/PB-05 wyd. 1 z 02.03.2009 r.
Czynniki pyłowe: pył całkowity i respirabilny (przemysłowe) 250,00 – cena wraz
z oznaczeniem wolnej
krystalicznej krzemionki
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
PN-91/Z-04030/05 bez pkt. 7a
PN-91/Z-04030/06 bez pkt. 7a
Pyły drewna 120,00 PN-91/Z-04030/05 bez okt. 7a
Drgania mechaniczne ogólne, miejscowe 190,00 PN-EN ISO 5349-2:2004
PN-EN ISO 5349-1:2004
GR-INT/PB-03 wyd. 1 z 15.12.2008 r.
Mikroklimat na stanowiskach pracy (umiarkowany, zimny, gorący) 200,00 GR-INT/PB-02 wyd. 1 z 04.08.2008 r.
PN-EN 27243:2005
GR-INT/PB-03 wyd. 1 z 15.12.2008 r.
Gazy: CO, NO, NO2 150,00 – za trzy gazy
(pomiar nieakredytowany)
GR-INT/PB-07
Metale (np. żelazo, mangan, miedź) 150,00 – za 1 metal
Substancje chemiczne oznaczane techniką chromatografii gazowej od 350,00 – cena
ustalana indywidualnie
w zależności od rodzaju
czynnika chemicznego
GR-INT/PB-04 wydanie 1 z dnia
06.01.2009 r.
Aceton,Butan 2-on, Benzen, Etylobenzen, Ksylen, Styren, Octan etylu, Tetrachloroeten ,Trimetylobenzen, Octan butylu,Dichlorometan, Heksan, Pentan,Nafta, Amoniak,Toluen 500,00 GR-INT/PB-04 wydanie 1 z dnia
06.01.2009 r.
Skuteczność wentylacji 50,00 – za punkt pomiarowy PN-EN 12599:2002
Wydatek energetyczny 600,00 GR-INT/PB-06
Hałas w środowisku ogólnym (od urządzeń i instalacji) od 1500,00 PN-ISO 1996-1:2006
Pola elektromagnetyczne od 350,00 PN-T-06580-3:2002
 Usługi  cena netto ( 23% Vat )
Obsługa firm, zewnętrzna służba BHP do uzgodnienia
Dokumentacja powypadkowa 550,00
Oceny ryzyka zawodowego 650,00
Instrukcje
Stanowiskowe 30,00
BHP obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi 30,00
Audyt BHP 100,00
Plan BIOZ
Indywidualne tworzenie planu BIOZ od 550,00
Edytowalny plan BIOZ na CD 97,00
 PPOŻ
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 1500,00
Przegląd i naprawa gaśnic 5,00-40,00
Przegląd hydrantów zewnętrznych 80,00
Przegląd hydrantów wewnętrznych 60,00
Ocena zagrożenia wybuchem 5000,00