FAQ

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnionego pracownika?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić nowemu pracownikowi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (na podstawie Art. 2373 §2. ustawy o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Czy przyjmując do pracy ponownie tego samego pracownika trzeba jeszcze raz przeprowadzić szkolenie wstępne?

Szkolenia wstępnego nie trzeba przeprowadzać w przypadku, jeżeli pomiędzy pierwszą a drugą umową o pracę u tego samego pracodawcy przerwa w pracy nie była dłuższa niż 30 dni. Jeśli pomiędzy umowami o pracę jest minimum 31 dni przerwy, w której pracownik nie pozostawał w stosunku umowy o pracę u danego pracodawcy, należy bezwzględnie ponownie przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP.

Czy osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia trzeba zapewnić szkolenia BHP?

W polskim prawie nie ma jednoznacznego zapisu dotyczącego szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.
Niemniej jednak, pracodawca korzystający z usług świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych musi zagwarantować zleceniobiorcom odpowiednie warunki pracy. Zgodnie z art. 304 §1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 KP, osobom fizycznym wykonującym prace na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. W zawiązku z tym na pracodawcy spoczywają identyczne obowiązki niezależnie od formy zatrudnienia.
W związku z powyższym, pracodawca powinien zagwarantować pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie szkolenie z zakresu BHP, jednak nie ciąży na nim jednoznacznie obowiązek pokrycia kosztów odbycia takiego szkolenia. W tej kwestii pracodawca może porozumieć się z pracownikiem i ewentualnie obciążyć go kosztami szkolenia.

Jak długo ważne jest szkolenie bhp?

Szkolenie wstępne ważne jest:
do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia dla osób kierujący pracownikami,
do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia dla pozostałych pracowników.
Kolejne szkolenia BHP okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:
co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
co 5 lat dla pozostałych pracowników.
co 5 lat dla pracodawców.

Czy szkolenie okresowe może przeprowadzić pracodawca ?

Szkolenie BHP okresowe musi spełniać szereg wymogów określonych w przepisach w sprawie szkoleń z zakresu BHP. Pracodawca może być organizatorem szkolenia, ale jego przeprowadzenie powinien zlecić wykładowcom legitymującym się wiedzą i kompetencjami w tym zakresie.

Kiedy należy skierować nowo zatrudnionego pracownika na wstępne badania lekarskie?

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich. W związku z tym nowo zatrudnionego pracownika należy skierować na wstępne badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, aby lekarz stwierdził, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Kiedy należy skierować pracownika na badania okresowe?

Na badania okresowe należy skierować pracownika przed upływem daty ważności poprzednich badań. Datę tę określa lekarz medycyny pracy i jest ona uwzględniona na zaświadczeniu lekarskim.

Jakie dokumenty z zakresu BHP są wymagane przepisami w przedsiębiorstwie?

Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy

Instrukcje stanowiskowe

Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń

Tabela przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Karty przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Rejestr chorób zawodowych

Rejestr wypadków przy pracy

Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Wykaz prac wzbronionych kobietom – jeżeli w zakładzie pracy zatrudniane są kobiety

Wykaz prac wzbronionych młodocianym – jeżeli w zakładzie pracy zatrudniani są młodociani

Karty charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – jeżeli są stosowane w danym zakładzie pracy

Spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – jeżeli są stosowane w danym zakładzie pracy

Protokoły (wyniki) pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy- jeżeli były przeprowadzane pomiary środowiska pracy

Karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.