Jak przygotować zakład do pomiarów czynników środowiska pracy?

Firma ma obowiązek tak zorganizować miejsce pracy, aby było ono w jak najmniejszym stopniu uciążliwe dla zatrudnionych osób. Pomiary środowiska pracy pozwalają określić zakres ryzyka zawodowego i tak przygotować procedury, by zminimalizować ryzyko wypadku. Badanie powinna przeprowadzić akredytowana jednostka.

Na czym polegają pomiary czynników środowiska pracy?

Kontrola ma na celu stwierdzić, czy dany zakład pracy działa zgodnie z zalecanymi normami i przepisami. W ofercie Ekofit są kompleksowe badania środowiska pracy, podczas których sprawdzany jest przez laboratorium akredytowane, między innymi poziom hałasu, poziom zapylenia, jakość oświetlenia, wydatek energetyczny, działanie pola elektromagnetycznego, narażenie na szkodliwe substancje, drgania mechaniczne, mikroklimat.

Dokonanie pomiarów to pierwszy krok do stworzenia warunków przyjaznych pracownikowi. Na podstawie pomiarów można zidentyfikować czynniki, które są szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla pracownika oraz ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku czy rozwoju choroby zawodowej. Pracodawca ma też obowiązek podjęcia działań zapobiegających oraz musi zapewnić załodze odpowiednie środki ochrony. Wyniki badań środowiska pracy są jawne i pracownicy mają prawo zapoznać się z ich treścią.

 

Jak się przygotować do badań środowiska pracy?

Jednostkę przeprowadzającą badania należy poinformować o rodzaju działalności firmy, warto też przesłać wcześniej plan pomieszczeń wraz z wymiarami. Stanowiska pracy powinny być dokładnie opisane, tak aby pomiary odpowiadały czynnościom wykonywanym przez pracownika – bez tego ciężko będzie realnie ocenić potencjalne zagrożenia. Jeśli pracownicy mają kontakt z substancjami chemicznymi, trzeba przekazać do laboratorium środowiska pracy wykaz chemikaliów z ich charakterystyką.

 

Kiedy trzeba wykonać pomiary środowiska pracy?

Zgodnie z przepisami, pracodawca musi wykonać pomiary i badania środowiska pracy w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia działalności firmy. Badanie jest przeprowadzane na koszt pracodawcy. Kodeks pracy mówi, że badania należy powtarzać przynajmniej raz na dwa lata, jeśli w poprzednich badaniach stwierdzono występowanie 0,5 lub mniejszą krotność. W przypadku, gdy wcześniejszy pomiar wykazał powyżej 0,5 krotności stężeń lub natężeń czynników szkodliwych na stanowisku pracy, badania wykonuje się minimum raz do roku. Kiedy występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne to czasy te skraca się czterokrotnie i wynoszą odpowiednio raz na pół roku i raz na kwartał. Należy pamiętać o tym, że teraz wszystkie pyły drewna traktowane są jako rakotwórcze.